In het Belastingplan 2014 is voorgesteld de vrijstelling schenkbelasting ook van toepassing te verklaren op de schenking voor aflossing van een restschuld van de vervreemde eigen woning. Daarnaast is voorgesteld om de vrijstelling met betrekking tot de eigen woning te verruimen, waarbij het vrij te stellen bedrag wordt verruimd tot € 100.000 en de beperking in de persoon van de schenker en de leeftijd van de verkrijger worden losgelaten. Op 1 oktober 2013 is een besluit gepubliceerd waarin dit, vooruitlopend op de inwerkingtreding van deze wetgeving, al is goedgekeurd. De eerste maatregel is met terugwerkende kracht tot 29 oktober 2012 van toepassing en de tweede maatregel geldt sinds 1 oktober 2013, mits is voldaan aan de gestelde voorwaarden.

In voorkomend geval kan worden verzocht om ambtshalve vermindering van de aanslag schenkbelasting 2012.

Het volledige besluit van de Staatssecretaris kunnen wij u op verzoek toezenden.

Tijdelijke vrijstelling schenkbelasting eigen woning geldt per schenker
De van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 van toepassing zijnde tijdelijke verruiming van de schenkbelasting voor schenkingen tot € 100.000 voor de eigen woning geldt per schenker. De ontvanger kan dus in totaal meer dan € 100.000 in verband met de woning belastingvrij ontvangen als dit is verkregen van verschillende schenkers. Ook kan deze faciliteit worden toegepast op schenkingen waarmee een restschuld op de voormalige eigen woning wordt afgelost, voor zover de woning na 29 oktober 2012 (maar uiterlijk 31 december 2014, de einddatum van de tijdelijke vrijstelling schenkbelasting in verband met de eigen woning) is verkocht. Deze faciliteit kan eventueel ook worden toegepast in combinatie met de reguliere, eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen in verband met de eigen woning (€ 51.407, jaarbedrag 2013).

Geen boeterente bij grootbanken bij aflossing lening uit schenkingen
De ABN AMRO, ING, Rabobank en de SNS hebben de staatssecretaris bevestigd geen boeterente in rekening te zullen brengen bij aflossingen van leningen voor zover die uitgaan boven het standaard boetevrije bedrag (ten minste 10% van de hypotheeksom), voor zover de aflossing afkomstig is van een schenking waarop de eenmalig verhoogde schenkbelasting van toepassing is.

180-dagen-regel en schenkingsfaciliteit eigen woning
De samenloop van de 180-dagen-regel en de € 100.000 schenkfaciliteit in verband met de eigen woning is ook voor 2015 gerepareerd. Dit houdt in dat als de schenker in 2015 binnen 180 dagen na de in 2014 gedane schenking overlijdt, de schenking niet wordt belast met erfbelasting.