De werkkostenregeling (WKR) vervangt het huidige systeem van vergoedingen en versterkingen. Het doel van de werkkostenregeling is het aanbrengen van fiscale en administratieve eenvoud. Alles wat de werkgever aan de werknemers verstrekt wordt voortaan als loon aangemerkt. De werkgever krijgt een vrije ruimte die hij naar eigen inzicht mag besteden aan vergoedingen en verstrekkingen. Deze vrije ruimte bedraagt in 2015 1,2% van de loonsom van dat jaar.
Zorg ervoor dat u binnen deze vrije ruimte blijft.
Voor vergoedingen boven dit bedrag betaalt u namelijk een eindheffing van 80%.
Voor het eerst via de aangifte loonheffing over de maand januari 2016 over de overschrijding van de vrije ruimte gedurende het jaar 2015.

Alles is loon, toch zijn er uitzonderingen.
Aan elk van deze uitzonderingen zijn voorwaarden verbonden.
Ten eerste geldt voor een aantal posten een nihilwaardering.
Dit zijn zaken die ter beschikking worden gesteld voor gebruik op de werkplek.
Verder valt een aantal categorieën vergoedingen en verstrekkingen onder een gerichte vrijstelling. Denk daarbij aan vergoedingen voor congressen, cursussen, extraterritoriale kosten (30%-regeling), verhuiskosten en (inmiddels ook) de kosten van mobiele telefoons en andere communicatiemiddelen.
Tenslotte kunnen ook intermediaire kosten (kosten die de werknemer maakt in opdracht van cq voor rekening van de werkgever) buiten de vrije ruimte onbelast worden vergoed. Hieronder vallen bijvoorbeeld de parkeerkosten voor de auto van de zaak.

Vaste kostenvergoeding
Onder de werkkostenregeling blijven onbelaste vaste kostenvergoedingen mogelijk. De vaste kostenvergoeding dient wel te bestaan uit componenten die onder de gerichte vrijstellingen of intermediaire kosten vallen.
Bovendien moet vooraf een steekproef zijn gehouden naar de werkelijk gemaakte kosten.
Voor deze steekproef moet een referentieperiode van minimaal drie maanden gehanteerd worden.

Is uw onderneming al WKR-proof?
In de praktijk blijkt dat de invoering van de WKR niet eenvoudig is en een gedegen voorbereiding vraagt.
Er zal eerst goed geïnventariseerd moeten worden welke vergoedingen en verstrekkingen er reeds zijn, zodat vervolgens bekeken kan worden waar de voordelen met toepassing van de werkkostenregeling te behalen zijn.
Voor deze eerste inventarisatie, stellen wij u graag het bijgevoegde rekenmodel ter beschikking.
Voor vragen en advies rondom de invoering van de werkkostenregeling, kunt u steeds contact met ons opnemen.

Download hier ons Excel Rekenmodel WKR