Sinds 1 januari 2013 geldt een vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage AWBZ/WMO. Omdat deze in de praktijk heeft geleid tot diverse ongewenste effecten, heeft staatssecretaris Van Rijn (VWS) op 26 juni 2013 onder andere de volgende wijzigingen toegezegd:

  • Voor mensen die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en in een AWBZ-instelling verblijven, wordt de vrijstelling van het vermogen verhoogd met € 10.000. Dit gebeurt waarschijnlijk met ingang van 1 januari 2014
  • Voor alle cliënten die AWBZ-zorg ontvangen, wordt geregeld dat uitkeringen voor letselschade en bepaalde eenmalige uitkeringen niet meetellen voor de eigen bijdrage. Dit gebeurt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013
  • Mensen die voor 1 januari 2013 al in een AWBZ instelling verbleven en een onverkocht huis hebben (dat op 1 januari 2011 in box 3 viel), kunnen op aanvraag bij het CAK, tot het moment van verkoop van de woning (maar maximaal vier jaar) uitstel van betaling krijgen. De betalingsregeling kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013 worden ingevoerd