Ook dit jaar biedt de Nederlandse overheid weer fiscale faciliteiten aan het bedrijfsleven om ondernemerschap en innovatie te stimuleren. Door de diversiteit aan regelingen is het denkbaar dat u als ondernemer of werkgever in aanmerking komt voor één of meer faciliteiten. Mogelijk kunt u bij uw investeringen extra (fiscaal) rendement behalen. Veel regelingen vragen om tijdige actie.

Wat betekenen de faciliteiten en subsidies voor u?
De fiscale stimuleringsmaatregelen voor ondernemers en werkgevers zijn divers. Zo kan bij bepaalde investeringen de belastingdruk op uw fiscale winst bijvoorbeeld worden verlaagd door toepassing van de investeringsaftrek. Door gebruik te maken van de willekeurige afschrijving kunt u bepaalde kosten naar eigen inzicht spreiden. Speur- en ontwikkelingswerk wordt gestimuleerd door diverse regelingen, variërend van een additionele fiscale aftrekpost tot een speciaal regime voor het belasten van voordelen uit innovatie. U kunt daarnaast voor bepaalde werknemers een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen door gebruik te maken van de regeling tot vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen, of via de subsidieregeling praktijkleren.

Dit jaar extra aandacht voor hernieuwbare energie
In 2015 bestaat vanuit de Nederlandse overheid extra aandacht voor de stimuleringsmaatregelen gericht op de groei van hernieuwbare energie. Een belangrijke rol is weggelegd voor de SDE+-regeling, een exploitatiesubsidie. Onder voorwaarden ontvangen producenten subsidie voor opgewekte duurzame energie. Nieuw in 2015 is hierbij de differentiatie bij wind op land, waarvoor de subsidie afhankelijk is van de windsnelheid in het plaatsingsgebied van de windmolens.
De SDE+-regeling wordt in negen fases opengesteld. Als uitgangspunt geldt ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. De eerste fase wordt eind maart 2015 opengesteld.

Let op de formele elementen
Aan elke regeling zijn specifieke voorwaarden verbonden. Ook moeten bepaalde (aanmelding)termijnen in acht worden genomen. Voor sommige faciliteiten is een aanvraag of beschikking noodzakelijk. Daarnaast kan tijdige aanmelding bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) een vereiste zijn. Verder is het ook belangrijk dat bij het doen van de belastingaangifte aandacht wordt besteed aan het op een juiste manier verwerken van de aanspraak op een regeling.