Minister Asscher is voornemens om de samenvoeging van het WGA risico voor vaste krachten (WGA-vast) en flexkrachten (WGA-flex) met een jaar uit te stellen. Dit betekent dat de beoogde invoeringsdatum wordt verschoven naar 1 januari 2017. Het WGA risico betreft de aan de werkgever toerekenbare uitkeringslasten voor arbeidsongeschikte (ex-)werknemers.

Wat betekent dit voor u?
Wanneer het uitstel van de samenvoeging doorgang vindt, zal de huidige situatie waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen de WGA-vast en de WGA-flex ongewijzigd blijven. Dit betekent dat er voor u in 2016, bij uitstel, niets wijzigt. U kan nog steeds kiezen voor publieke verzekering (gedifferentieerde premie WHK) of het eigen risicodragerschap voor de WGA-vast (al dan niet in combinatie met een private verzekering). Het is tot en met de samenvoeging niet mogelijk om eigenrisicodrager te worden voor de WGA-flex.
Na de samenvoeging zal het onderscheid verdwijnen. Eigenrisicodragers voor de WGA-vast moeten een keuze maken voor de financiering van het gehele WGA risico: publiek of eigen risicodragerschap. Bij voortzetten van het eigen risicodragerschap wordt het risico uitgebreid met het flex risico. Werkgevers die nog geen WGA eigenrisicodrager zijn, kunnen vanaf dat moment een keuze maken tussen publiek verzekerd blijven of het eigen risicodragerschap (WGA-vast en WGA-flex tezamen).

Achtergrond
Bij de invoering van de wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BEZEVA) is besloten om het WGA risico (WGA-vast en WGA-flex) per 1 januari 2016 samen te voegen. Er wordt beoogd het onderscheid tussen vaste en flexkrachten te verminderen en werkgeversprikkels voor onder andere beheersing en re-integratie te stimuleren. Kort gezegd is de eerste stap gezet door per 2014 de uitkeringslasten voor verzuim en arbeidsongeschiktheid van flexibele krachten gedifferentieerd toe te rekenen aan werkgevers. De tweede stap die gezet zal worden om het onderscheid tussen de WGA-vast en de WGA-flex te verminderen is het samenvoegen van de WGA-vast en de WGA-flex tot een WGA component.
Op 20 februari jl. heeft Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij voornemens is om de samenvoeging van het WGA risico met een jaar op te schuiven naar 1 januari 2017. De Minister geeft in zijn brief aan dat hij van verzekeraars te horen heeft gekregen dat zij nog niet klaar zijn voor de samenvoeging van het WGA risico. Daar het overgrote merendeel van de WGA eigenrisicodragers het WGA-vast risico privaat heeft herverzekerd, stelt de minister daarom voor om de samenvoeging met een jaar op te schuiven.
De verwachting is dat het voornemen van de minister doorgang vindt en dat daarmee de samenvoeging van WGA-vast en WGA-flex wordt uitgesteld tot 1 januari 2017. Dit houdt in dat werkgevers die reeds WGA eigenrisicodrager zijn dit jaar niet direct actie hoeven te ondernemen. Voor werkgevers die publiek verzekerd zijn, houdt dit uitstel in dat zij nog tot en met 1 juli 2016 kunnen kiezen voor het WGA eigenrisicodragerschap onder dezelfde voorwaarden zoals deze nu gelden.