Het wetsvoorstel “Wet deregulering arbeidsrelaties” dat de afschaffing van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) regelt, ligt inmiddels bij de Eerste Kamer. Op 20 augustus jl. is nog een verslag vastgesteld van een overleg waarin de staatssecretaris reageert op diverse vragen van de Tweede Kamer. Daarbij wordt ook gesproken over de verworpen motie om alle goedgekeurde modelovereenkomsten openbaar te maken.

Wat betekent dat voor u?
Vanaf 1 januari 2016 geeft de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) u geen vrijwaring meer o.a. ter zake van de arbeidsrelatie met zelfstandigen. Als u werkt met zelfstandigen in welke vorm dan ook, dan loopt u het risico dat de Belastingdienst (achteraf, bijvoorbeeld bij een looncontrole) het standpunt inneemt dat u inhoudingsplichtig bent. De Belastingdienst heeft de mogelijkheid om tot 5 kalenderjaren terug dit te beoordelen. Mocht het oordeel zijn dat er loonheffingen ingehouden hadden moeten worden, dan kan hij die bij u naheffen met rente en eventueel boete.
Alleen als u werkt met een vóóraf door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst, kan de Belastingdienst in beginsel geen loonheffingen bij u naheffen. Bij u naheffen kan de Belastingdienst echter alsnog, indien de praktijk niet in lijn ligt met de afspraken uit de goedgekeurde overeenkomst. U dient dus te controleren (en bij voorkeur vast te leggen) of de werkzaamheden daadwerkelijk conform de goedgekeurde overeenkomst plaatsvinden. Wij adviseren u na te gaan voor welke situaties u met zelfstandigen werkt en of en zo ja hoeveel modelovereenkomsten u nodig heeft.
Daarnaast lijkt het niet meer mogelijk om enige vorm van vrijwaring te krijgen indien u via een intermediair werkt. Als u zelfstandigen inhuurt via een bureau, organisatie etc., adviseren wij u deze situatie volledig te beoordelen, een risicoanalyse te maken en alternatieven in overweging te nemen.
Tot slot zullen toezichthouderes (commissarissen, leden van de Raad van Toezicht ect.) weer in de salarisadministratie moeten worden opgenomen. Een (model)overeenkomst zet de fictieve dienbetrekking voor toezichthouders namelijk niet opzij.

Voorleggen Modelovereenkomsten: bij voorkeur voor 1 oktober
Vooruitlopend op de nieuwe wetgeving is het nu al mogelijk om modelovereenkomsten ter goedkeuring voor te leggen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft overigens nog geen overeenkomsten gepubliceerd op zijn website. Wij adviseren om de regie in eigen hand te houden door een overeenkomst af te stemmen die recht doet aan uw eigen situatie en voorwaarden.
Uiteraard kunnen wij hierbij behulpzaam zijn.