03 apr 2014
Indien per abuis bij de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting is vergeten om kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) te claimen, kunt u dit onder omstandigheden nog herstellen met een verzoek om ambtshalve vermindering van de belastingaanslag. Dat betekent dat u binnen vijf jaar na het einde van het jaar waarin u de investeringsaftrek in aanmerking had kunnen nemen een verzoek om een KIA kunt doen.

Voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de energie-investeringsaftrek (EIA) bestond deze tegemoetkoming al, maar voor de KIA nog niet. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft onlangs de verruiming naar de KIA bij besluit bekend gemaakt.

Andere nieuwe goedkeuringen
In hetzelfde besluit heeft de staatssecretaris nog drie andere nieuwe goedkeuringen opgenomen.

1.Bij milieuvriendelijke voertuigen die op de milieulijst staan, is sprake van een niet eerder gebruikt bedrijfsmiddel als het voertuig niet langer dan zes maanden geleden voor het eerst in gebruik is genomen. Voor de EIA en de MIA moet sprake zijn van een niet eerder gebruikt bedrijfsmiddel.

2.Het is onder voorwaarden mogelijk investeringsaftrek (EIA of MIA) te verkrijgen voor voortbrengingskosten voor in het eigen bedrijf ontwikkelde bedrijfsmiddelen die nog niet op de energie- of milieulijst stonden, maar naderhand wel.

3.Sinds 1 januari 2014 mag voor de MIA de vervanging van asbesthoudende daken, dakgoten en gevels van woonhuizen onder voorwaarden geheel als investering worden beschouwd. Ook kan in voorkomende gevallen recht bestaan op KIA. Nu de vervanging is aan te merken als een investering, geldt dat ook voor de onderhoudscomponent. Deze kan daardoor niet in een keer ten laste van de winst worden gebracht.
Het besluit is op 27 maart 2014 in werking getreden en werkt terug tot en met 17 maart 2014.

Bron: Ministerie van Financiën, 17 maart 2014, nr. BLKB 2014/106M.