Het wetsvoorstel Registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (‘UBO-register’) komt in maart 2019. Dit staat in de planningsbrief 2019 van het minister Wopke Hoeksta van Financiën.

Op grond van de vierde anti-witwasrichtlijn zijn Europese lidstaten onder meer verplicht een centraal register met informatie over zogeheten Ultimate Beneficial Owner’s (UBO’s) op te zetten. De Europese Commissie heeft in 2016 een richtlijnvoorstel gepresenteerd dat de vierde anti-witwasrichtlijn wijzigt. Die voorziet onder andere in verplichte openbaarheid van een deel van de UBO-informatie en heeft gevolgen voor het implementatiewetsvoorstel registratie uiteindelijk belanghebbenden. Een UBO van een juridische entiteit is de natuurlijke persoon die eigenaar is van of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een juridische entiteit dan wel de natuurlijk persoon voor wiens rekening een transactie of activiteit wordt verricht. Om te kwalificeren als UBO moet sprake zijn van een belang van ten minste 25%.

Wijzigingsrichtlijn

Het is Nederland niet gelukt om, zoals afgesproken, afgelopen zomer al te voldoen aan de anti-witwasrichtlijn. Wel is een wijzigingsrichtlijn verschenen. Door deze wijzigingsrichtlijn moet een deel van het UBO-register openbaar toegankelijk zijn. Lidstaten krijgen  na inwerkingtreding van de wijzigingsrichtlijn anderhalf jaar de tijd om het UBO-register in te voeren. Dit betekent dat het ingezette wetgevingstraject in Nederland voorlopig wordt stopgezet en pas na inwerkingtreding van de wijzigingsrichtlijn wordt voortgezet. Verwachting is dat het gewijzigde wetsvoorstel voor het UBO-register begin 2019 zal worden ingediend. Voor Trusts zal een afzonderlijk UBO-register worden ingevoerd.

Verder staat het Implementatievoorstel wijziging vierde anti-witwasrichtlijn gepland voor april 2019 en het Implementatiewetsvoorstel mandatory disclore voor juli 2019, aldus het ministerie.